รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ที่
โรงเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียน
ห้อง
รวม
ประเภทห้องเรียน
ห้อง
รวม
ม.3 โรงเรียนเดิม
ม.3 ทั่วไป
ห้องเรียน
ปกติ
ห้องเรียน
พิเศษ
ห้องเรียน
ปกติ
ห้องเรียน
พิเศษ
ห้อง
ปกติ
ห้อง
พิเศษ
รวม
ห้อง
ปกติ
ห้อง
พิเศษ
รวม
ห้อง
คน
ห้อง
คน
ห้อง
คน
ห้อง
คน
คน
คน
คน
คน
 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง
                                   
1
 อุตรดิตถ์ดรุณี
9
405
3
100
12
505
11
495
3
100
14
595
415
0
415
80
0
80
2
 อุตรดิตถ์
8
320
2
80
10
400
10
400
2
70
12
470
320
0
320
80
0
80
3
 พุทธชินราชพิทยา
9
450
1
36
10
486
5
250
1
30
6
280
200
0
200
50
30
80
4
 พิษณุโลกพิทยาคม
8
400
4
136
12
536
9
450
3
100
12
550
360
0
360
90
0
90
5
 เฉลิมขวัญสตรี
9
405
3
102
12
507
11
440
4
120
15
560
352
0
352
88
0
88
รวม
43
1980
13
454
56
2434
46
2035
13
420
59
2455
1647
0
1647
388
30
418
 โรงเรียนทั่วไป
                                   
1
 จ่านกร้อง
10
500
1
40
11
540
7
315
1
40
8
355
252
0
252
63
0
63
2
 เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ
0
0
0
0
0
0
12
480
0
0
12
480
0
0
0
0
0
0
3
 วังน้ำคู้ศึกษา
2
80
0
0
2
80
1
40
0
0
1
40
20
0
20
20
0
20
4
 ท่าทองพิทยาคม
4
160
0
0
4
160
3
120
0
0
3
120
55
0
55
65
0
65
5
 ดอนทองวิทยา
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
30
0
30
50
0
50
6
 บ้านกร่างวิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
60
0
60
20
0
20
7
 จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก
4
96
0
0
4
96
6
144
0
0
6
144
0
0
0
0
0
0
8
 นครไทย
5
200
1
30
6
230
5
200
1
30
6
230
160
0
160
40
0
40
9
 นาบัววิทยา
1
40
0
0
1
40
2
80
0
0
2
80
25
0
25
55
0
55
10
 นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
54
0
54
26
0
26
11
 นครบางยางพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
40
0
40
40
0
40
12
 บ่อโพธิ์วิทยา
2
80
0
0
2
80
2
50
0
0
2
50
36
0
36
14
0
14
13
 ยางโกลนวิทยา
2
80
0
0
2
80
2
60
0
0
2
60
44
0
44
16
0
16
14
 ชาติตระการวิทยา
5
200
0
0
5
200
7
280
0
0
7
280
110
0
110
170
0
170
15
 สวนเมี่ยงวิทยา
1
40
0
0
1
40
2
60
0
0
2
60
20
0
20
40
0
40
16
 บางระกำวิทยศึกษา
4
160
0
0
4
160
4
160
0
0
4
160
106
0
106
54
0
54
17
 ชุมแสงสงครามฯ
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
51
0
51
29
0
29
18
 ประชาสงเคราะห์วิทยา
5
200
0
0
5
200
4
180
0
0
4
180
120
0
120
60
0
60
19
 เนินกุ่มวิทยา
1
40
0
0
1
40
3
120
0
0
3
120
32
0
32
88
0
88
20
 บางกระทุ่มพิทยาคม
5
180
0
0
5
180
3
120
0
0
3
120
110
0
110
10
0
10
21
 พรหมพิรามวิทยา
7
280
0
0
7
280
6
240
0
0
6
240
120
0
120
120
0
120
22
 วังมะด่านพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
48
0
48
20
0
20
23
 ดงประคำพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
3
120
0
0
3
120
44
0
44
76
0
76
24
 วัดโบสถ์ศึกษา
4
160
0
0
4
160
5
200
0
0
5
200
35
0
35
165
0
165
25
 คันโช้งพิทยาคม
1
40
0
0
1
40
2
80
0
0
2
80
27
0
27
53
0
53
26
 วังทองพิทยาคม
4
160
0
0
4
160
4
160
0
0
4
160
80
0
80
80
0
80
27
 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม
1
40
0
0
1
40
1
30
0
0
1
30
3
0
3
27
0
27
28
 หนองพระพิทยา
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
55
0
55
25
0
25
29
 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
1
40
0
0
1
40
2
80
0
0
2
80
10
0
10
70
0
70
30
 บ้านกลางพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
3
120
0
0
3
120
60
0
60
20
0
20
31
 เนินสะอาดวิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
26
0
26
54
0
54
32
 น้ำรินพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
14
0
14
66
0
66
33
 วังพิกุลวิทยศึกษา
2
60
0
0
2
60
2
60
0
0
2
60
40
0
40
20
0
20
34
 เนินมะปรางศึกษาวิทยา
3
120
0
0
3
120
6
240
0
0
6
240
96
0
96
144
0
144
35
 วังโพรงพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
53
0
53
27
0
27
36
 ไทรย้อยพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
37
0
37
43
0
43
37
 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
6
240
2
72
8
312
4
160
2
72
6
232
128
0
128
32
72
104
38
 ทุ่งกะโล่วิทยา
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
35
0
35
10
0
10
39
 แสนตอวิทยา
2
80
0
0
2
80
1
40
0
0
1
40
20
0
20
20
0
20
40
 น้ำริดวิทยา
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
45
0
45
35
0
35
41
 ตรอนตรีสินธุ์
5
200
0
0
5
200
3
120
0
0
3
120
100
0
100
20
0
20
42
 ท่าปลาประชาอุทิศ
5
200
1
36
6
236
3
120
1
36
4
156
100
20
120
20
16
36
43
 น้ำปาดชนูปถัมภ์
5
200
0
0
5
200
5
143
0
0
5
143
91
0
91
52
0
52
44
 ฟากท่าวิทยา
4
160
0
0
4
160
3
120
0
0
3
120
85
0
85
35
0
35
45
 บ้านโคกวิทยาคม
4
160
0
0
4
160
4
160
0
0
4
160
117
0
117
0
0
0
46
 พิชัย
10
400
1
40
11
440
6
240
1
40
7
280
192
0
192
48
0
48
47
 บ้านโคนพิทยา
2
60
0
0
2
60
2
60
0
0
2
60
30
0
30
30
0
30
48
 ดาราพิทยาคม
1
40
0
0
1
40
1
30
0
0
1
30
15
0
15
15
0
15
49
 ลับแลศรีวิทยา
2
80
0
0
2
80
2
80
0
0
2
80
39
0
39
41
0
41
50
 ลับแลพิทยาคม
2
80
0
0
2
80
3
120
0
0
3
120
32
0
32
120
0
120
51
 ด่านแม่คำมันพิทยาคม
3
90
0
0
3
90
3
90
0
0
3
90
68
0
68
22
0
22
52
 ทองแสนขันวิทยา
3
90
0
0
3
90
3
90
0
0
3
90
60
0
60
30
0
30
รวม
158
6236
6
218
164
6454
166
6352
6
218
172
6570
3230
20
3250
2400
88
2488

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)