รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ที่
รายงาน
1
รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
2
รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
3
รายงานแผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560  

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)