รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ที่
รายงาน
1
รายงานข้อมูลการรับสมัครนักเรียน (รายวัน) ปีการศึกษา 2560   
2
รายงานข้อมูลผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนแข่งขันสูง   
3
รายงานข้อมูลผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนแข่งขันสูง  
4
รายงานข้อมูลผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนทั้งหมด  
5
รายงานข้อมูลผลการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนทั้งหมด  
6
รายงานแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39  
7
รายงานแผนการรับนักเรียน ของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560  

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    หมายเลขโทรศัพท์ 0-8199-5380-3 (คุณชวนชม นิ่มเจริญ)